Main Logo Ardo

Deelnameregelement "Cool Club actie"

 

Artikel 1. - De NV ARDO ARDOOIE, met maatschappelijke zetel te 8850 ARDOOIE, Wezestraat 61, (K.B.O. 0416.330.136), hierna verder de “Organisator”,  richt een wedstrijd in, hierna verder “de Wedstrijd” genoemd, ter promotie van haar onderneming en met het oog op eventuele aanwerving van werknemers, waarbij een ‘Prijs’ kan worden gewonnen, zoals nader omschreven in artikel 9 (hierna genoemd ‘Prijs’). De Wedstrijd gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

 

Artikel 2 -  De Wedstrijd houdt in dat de deelnemer via een gedrukt wedstrijdformulier verschillende vragen beantwoordt, evenals een schiftingsvraag, namelijk “Hoeveel inschrijvingen zullen er zijn voor beide jobdagen op beide locaties?" (hierna genoemd ‘de Schiftingsvraag’). De deelname is geldig wanneer een deelnemer de gestelde vragen beantwoordt, de vereiste juiste persoonsgegevens verstrekt via het formulier en daarbij dit deelnamereglement en de privacyverklaring aanvaardt.

 

Artikel 3 – De Wedstrijd loopt van woensdag 10 januari 2024 tot en met zaterdag 3 februari 2024. Enkel inschrijvingen ontvangen vóór het einde van de Wedstrijd komen in aanmerking voor het winnen van de Prijs. Bij eventuele betwisting over de tijdigheid van een deelname, geldt het tijdstip dat door de server werd geregistreerd. De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder mogelijkheid van verhaal in hoofde van de (potentiële) deelnemers opzichtens de Organisator.

 

Artikel 4 -  Deelname aan de Wedstrijd kan enkel via het formulier te vinden op de jobdagen bij Ardo en mits het beantwoorden van alle vragen, waaronder de correcte persoons- en adresgegevens.

 

Artikel 5 - De Wedstrijd staat open voor meerderjarige deelnemers, zijnde natuurlijke personen met domicilie te België, die NIET tewerkgesteld of aangesteld zijn bij de Organisator gedurende de periode van de Wedstrijd, dit rechtstreeks, onrechtstreeks of via uitzendarbeid.

 

Artikel 6 - De kost voor verbinding met de website m.o.o. deelname aan de Wedstrijd valt volledig ten laste van de deelnemer met uitsluiting van eender welke mogelijkheid tot terugvordering van deze of andere kosten van de Organisator. De Organisator neemt evenmin de kosten ten laste voor het maken van de motivatie door de deelnemer.

 

Artikel 7 – Elke persoon kan ten hoogste eenmaal deelnemen aan de Wedstrijd. Vaststelling van overtreding van voormeld verbod resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de Wedstrijd met als gevolg dat de persoon geen aanspraak meer kan maken op een Prijs en zijn deelname dus niet weerhouden wordt, en de eventueel gewonnen Prijs gerestitueerd wordt en de niet-annuleerbare kosten in hoofde van de Organisator, dienen vergoed te worden door de persoon aan de Organisator.  Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de Organisator om een hogere schadevergoeding te eisen en andere juridische stappen te zetten, die zij nodig acht. Dezelfde maatregelen zullen getroffen worden ten aanzien van eenieder die de deelnemingsvoorwaarden miskent, die een list of manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze handelt om de beperking van één deelname per individu, te omzeilen of die handelt in strijd met de geest van de Wedstrijd die erop gericht is de Organisator toe te laten zoveel mogelijk potentiële, toekomstige klanten te bereiken.

 

Artikel 8 – De Organisator kent de Prijs éénmalig toe aan de deelnemer (hierna genoemd de ‘Winnaar’), die conform dit deelnamereglement, de door de chatbot gestelde vragen 1 en 4 (als dusdanig aangeduid in de chat) juist heeft beantwoord én de Schiftingsvraag juist beantwoordt of het antwoord daarop het dichtst benadert. Indien meerdere deelnemers de Schiftingsvraag juist beantwoorden, dan is daarvan enkel de deelnemer met de eerste juiste inzending de Winnaar. Indien meerdere deelnemers met eenzelfde verschil (in min of in plus) de Schiftingsvraag het dichtst benaderen, dan is daarvan enkel de deelnemer met de eerste inzending de Winnaar. Indien voorgaande regels onverhoopt niet zouden toelaten om slechts één enkele Winnaar aan te duiden, dan beslist de Organisator discretionair, waarbij zij noch gehouden om haar beslissing te motiveren naar de deelnemers toe, noch is zij gehouden om een schriftelijke weerslag van haar beslissingsproces bij te houden om desgevallend over te leggen. Voormelde discretionaire beslissing is niet voor betwisting vatbaar door de deelnemers. Om de Winnaar aan te wijzen, wordt uitgegaan van de chatlogs aan de zijde van de Organisator.


Artikel 9 – De Winnaar van de Wedstrijd ontvangt een ‘Prijs’, zijnde een diepvries, gevuld met diepvriesgroenten van de Organisator. De Organisator bepaalt discretionair welk merk en model diepvries de Prijs behelst. Ter promotie van de wedstrijd is het mogelijk dat een diepvries wordt afgebeeld, doch dat is louter voor illustratieve doeleinden en de Winnaar ontleent daaraan geen enkel recht. De Winnaar heeft dus noch recht op een specifiek merk of model van diepvries, noch op een diepvries met een bepaald minimumvolume of met bepaalde specifieke functionaliteiten.

Ook het soort diepvriesgroenten wordt discretionair bepaald door de Organisator.

De Winnaar heeft géén recht op aanvullende diepvriesgroenten indien hij/zij van mening zou zijn dat deze de diepvries niet volledig vullen; de Organisator zal de diepvries naar beste vermogen vullen, waarbij er acht op wordt geslagen dat noch de diepvries, noch de groenten worden beschadigd.

De Organisator en de Winnaar zullen leveringsdata afspreken voor zowel de diepvries als – minstens 48 uur later teneinde de nieuwe diepvries te kunnen inschakelen en teneinde de juiste temperatuur te kunnen bereiken – voor de diepvriesgroenten. De leveringsdata zullen worden bepaald in functie van wat redelijkerwijze mogelijk is voor Organisator en de Winnaar, en wat economisch verantwoord is voor de Organisator. Indien de Winnaar onvoldoende medewerking verleent ter zake, vervalt zijn aanspraak op de Prijs 3 maand nadat hij/zij in kennis werd gesteld van het feit dat hij de Winnaar is (er wordt in dit geval géén nieuwe Winnaar aangeduid).

De levering vindt enkel plaats in België, waarbij er enkel op het gelijkvloers wordt geleverd en het de verantwoordelijkheid is van de Winnaar om te zorgen dat de levering vlot kan plaatsvinden, inclusief te zorgen voor parkeermogelijkheid (12 meter lengte) voor een bestelwagen op minder dan 30 meter van het leveringsadres. Indien levering niet mogelijk blijkt en dit door toedoen of nalaten van de Winnaar, dan heeft hij geen recht op een nieuwe levering en vervalt zijn aanspraak op de Prijs (er wordt in dit geval géén nieuwe Winnaar aangeduid). De overschrijding van leveringsdata geeft géén aanleiding tot enige schadevergoeding in hoofde van de Winnaar.

Bij vertraging of gebrek in de levering, kan de Winnaar zich niet op kosten van de Organisator elders bevoorraden. Artikel 5.85 en artikel 5.86 BW vinden hier geen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de Winnaar om, eenmaal de diepvries is geleverd, deze conform de handleiding in werking te stellen opdat de bij levering van de diepvriesgroenten de koude keten gerespecteerd wordt. Na levering van de diepvriesgroenten staan enkel de Winnaar in voor de voedselveiligheid. De levering van de diepvries en de diepvriesgroenten betreft géén verkoop.

Gebreken aan de groenten moeten uiterlijk bij de aanbieding worden gemeld. Gebreken aan de diepvries dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven gedetailleerd te worden gemeld aan de Organisator binnen de 14 dagen na levering. Het gebruik van de geleverde goederen houdt onherroepelijke aanvaarding in. Gebreken aan de groenten of aan de diepvries geven enkel aanleiding tot éénmalige vervanging indien het bestaan van de gebreken wordt bevestigd door de Organisator nadat zij in de mogelijkheid werd gesteld om deze te onderzoeken, en de oorzaak van de gebreken niet gelegen is bij de Deelnemer. De Winnaar kan géén aanspraak maken op enige schadevergoeding bij gebreken. De Winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het winnen van de Prijs. De Organisator verstrekt niet meer dan hetgeen hier boven bepaald en noch de deelnemers noch de Winnaar kunnen de Organisator voor meer aanspreken. Het verstrekken van de Prijs is géén resultaatsverbintenis.

 

Artikel 10

De Organisator is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Winnaar in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Organisator geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de Organisator, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Organisator, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, ziekte van aangestelden, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De Organisator is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de Organisator opgeschort. De Organisator zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken.

Artikel 11 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de aansprakelijkheid van de Organisator jegens de Winnaar en derden te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekeringen die door de Organisator werden afgesloten. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Organisator niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Artikel 12 – Niet van toepassing.

Artikel 13 -  De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen met de Messenger-chatbot. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën van de Wedstrijd en de hard- en/of softwareconfiguratie die door de deelnemer gebruikt werd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert afstand van verhaal jegens de Organisator en kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet zoals de afwezigheid van beveiligingen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele malware, virussen, bugs, wormen, spam en gebreken van welke aard ook.  De Organisator kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gelopen transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet of de gebruikte software, noch voor de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën of voor technische of software of hardware-gebreken.

Artikel 14 - De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.

Artikel 15 - Het reglement van de Wedstrijd kan worden geraadpleegd op de website https://thecoolclub.be/deelnamereglement.

Artikel 16 – De te verstrekken informatie aan de deelnemers inzake de bescherming van hun persoonsgegevens, is vervat in de privacyverklaring te raadplegen op https://thecoolclub.be/privacyverklaring/ , waarvan de deelnemer verklaart kennis te hebben genomen.

Artikel 17 – Eventuele vorderingen betreffende de deelname en betreffende de Wedstrijd, uitgaande van de Winnaar of van de deelnemers, verjaren één maand na het einde van de Wedstrijd (ongeacht de aard van de vordering), hetgeen leidt tot verval van het eventuele recht. Een vordering in verband met de Prijs in hoofde van de aangewezen Winnaar verjaart 4 maanden na diens aanwijzing.

Artikel 18 - De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging, wijzigingen aan te brengen aan deze Wedstrijd en/of aan het verloop ervan en/of aan het reglement daarvan. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden, om welke reden dan ook. Elk geval of omstandigheid die niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien zal door de Organisator worden beslecht, waarbij geen beroep mogelijk is tegen diens beslissing.

Artikel 19 - De nietigheid of niet‐afdwingbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van dit reglement heeft geen gevolgen voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan, die onverminderd van kracht blijven. Dan zullen Organisator en deelnemer/Winnaar te goeder trouw onderhandelen om aangetaste bepaling te vervangen door een geldig en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de aangetaste bepaling; in een gerechtelijke procedure zal de aangetaste bepaling door de rechter worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de aangetaste bepaling.

Artikel 20 - Deelname aan de Wedstrijd houdt aanvaarding van dit deelnamereglement in, te meer omdat enkel aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen door aanvaarding ervan (dit is namelijk vereist voor de effectieve deelname). Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, het mechanisme van de Wedstrijd of de werking van de website met de deelnemers, noch wordt hierover op enige andere wijze hetzij schriftelijk of mondeling gecommuniceerd. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.